028 - 3977 1955
info@vev.com.vn
giá trị kỹ thuật
__________
Giá trị Kỹ thuật là một tập hợp các quá trình có tư duy rõ ràng được hình thành
để tìm kiếm giá trị tối ưu cho cả đầu tư ban đầu và đầu tư dài hạn.

GIÁ TRỊ KỸ THUẬT LÀ GÌ ?

I. Giới thiệu:

Giá trị Kỹ thuật là một tập hợp các quá trình có tư duy rõ ràng được hình thành để tìm kiếm giá trị tối ưu cho cả đầu tư ban đầu và đầu tư dài hạn. Lần đầu tiên được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất trong thời gian chiến tranh thế giới thứ II, nó đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng trong nhiều năm từ đó.

Giá trị kỹ thuật (GTKT) không phải là việc giảm chất lượng thiết kế hay là giải pháp thực hiện cắt giảm chi phí thông qua việc giảm chất lượng công trình hay cắt bỏ hạng mục. GTKT là một nỗ lực có tổ chức sáng tạo, trong đó phân tích để hiểu rõ các yêu cầu của một dự án với mục đích đạt được các chức năng thiết yếu với tổng chi phí thấp nhất trên vòng đời của dự án (vốn, nhân sự, năng lượng, bảo trì). Thông thường , GPKT được thực hiện thông qua một nhóm tư vấn nhằm điều tra, sử dụng kinh nghiệm và sự sáng tạo.Với mục tiêu cải thiện giá trị công trình và tiết kiệm chi phí thông qua việc nghiên cứu các quan điểm thiết kế thay thế, vật liệu mới , và phương pháp thực hiện tiên tiến mà không ảnh hưởng đến mục tiêu chức năng và giá trị của công trình.

GTKT có thể được áp dụng tại bất kỳ điểm nào trong một dự án, ngay cả trong xây dựng. Tuy nhiên, thông thường càng sớm áp dụng GTKT thì giá trị thu lợi trên thời gian đạt được càng cao. Ba giai đoạn chính của một dự án và ứng dụng của GTKT được mô tả dưới đây.

A – Giai đoạn lên kế hoạch
Ở giai đoạn Lập Kế hoạch, đôi khi có những giá trị được bắt nguồn từ một hội thảo về GTKT. Một nhóm tư vấn độc lập có thể:

 • Xem xét các ý tưởng.
 • Phân tích cơ sở hạ tầng hiện hữu.
 • Tìm hiểu định nghĩa của giá trị của chủ sở hữu / người sử dụng.
 • Xác định các tiêu chuẩn và mục tiêu cho dự án.
 • Kiểm tra / xác nhận các ý tưởng đề xuất.
 • Xem xét bố trí quy hoạch tiện ích (ví dụ Nhà máy có các tiện ích trung tâm so với các hệ thống tiện ích riêng lẻ).
 • Đề xuất giải pháp thay thế (diện tích sử dụng cho mỗi chức năng, giải pháp kề, vv).
 • Kiểm tra / đánh giá ngân sách đáp ứng cho giải pháp đề xuất.

Những lợi ích thu được :

 • Bất kỳ đề xuất để có GTKT ở giai đoạn này ảnh hưởng rất ít đến tiến độ, thời gian và chi phí thiết kế lại.
 • Dự án sẽ được phát triển với ít thay đổi, ít thiết kế lại, và sự hiểu biết lớn hơn bởi tất cả các bên chức năng liên quan.
 • Một nhóm tư vấn độc lập có thể mang lại một cái nhìn tươi mới hơn cho các giải pháp thay thế từ các dự án khác tương tự.

B – Thiết kế
Đây là giai đoạn mà người có đóng góp về GTKT được sử dụng nhiều nhất khi thiết kế đã ít nhất đến giai đoạn ý tưởng sơ phác. Hầu hết các tập đoàn nước ngoài đều yêu cầu có ít nhất một tiều ban nghiên cứu về GTKT ở giai đoạn thiết kế các dự án trong một qui mô dự án nhất định. Thông thường quĩ thời gian dành cho nghiên cứu về GTKT thường là một chu trình họp phân tích kéo dài 40 giờ (hoặc nhiều hơn hơn cho các dự án lớn hơn).

Hội thảo còn là một cơ hội để cho đội ngũ thiết kế và khách hàng cùng ngồi với nhau để xem xét các đề xuất giải pháp thiết kế, dự toán chi phí và tiến độ thực hiện đề xuất và phương pháp tiếp cận, nhằm thực hiện các giá trị tốt nhất cho tiền đầu tư. Các định nghĩa thế nào là một giá trị tốt cho một dự án cụ thể sẽ thay đổi tùy theo từng khách hang và từng dự án.


Phương pháp luận và Phương pháp tiếp cận
Kế hoạch công việc GTKT gồm 5 bước chính:

 1. Giai đoạn Thông tin.
 2. Giai đoạn Đầu tư (Sáng tạo).
 3. Giai đoạn Đánh giá (Phân tích).
 4. Giai đoạn phát triển (Quản lý giá đề xuất).
 5. Giai đoạn thuyết trình (Báo cáo / Thuyết Trình).

Năm bước chính được mô tả như sau:
1. Giai đoạn Thông tin
Khi bắt đầu nghiên cứu GTKT, điều quan trọng là:

 • Hiểu được nền tảng và quyết định đã ảnh hưởng đến sự thay đổi của thiết kế thông qua một bản thuyết trình thiết kế chính thức của thiết kế.
 • Phân tích các chức năng quan trọng chi phối dự án. Các chức năng cơ bản và hệ thống là những yếu tố kiểm soát trong giải pháp đề xuất tổng thể về GTKT. Yêu cầu này buộc những người tham gia luôn nghĩ về các ràng buộc của chức năng và các chi phí liên quan đến chức năng đó.
 • Xác định mục tiêu của chủ sở hữu và các tiêu chí quan trọng chi phối dự án.
 • Xác định định nghĩa của chủ sở hữu thế nào là giá trị.

2. Giai đoạn Đầu tư (Sáng tạo):
Bước này trong nghiên cứu GTKT liên quan đến danh sách của những ý tưởng sáng tạo.

 • Nhóm tư vấn về GTKT nghĩ ra nhiều cách có thể để cung cấp các chức năng cần thiết có thể cải thiện giá trị cho khách hàng mà Chi phí ban đầu hoặc Tổng Chi phí Vòng đời dự án thấp hơn.
 • Điều quan trọng là Không được phép chê bai/ phán xét các ý tưởng trong giai đoạn này.
 • Nhóm tư vấn về GTKT tìm kiếm số lượng, liên kết các ý tưởng, sẽ được trình bày trong giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu.
 • Những ý tưởng được đưa ra trong giai đoạn sáng tạo là một kết quả của công việc được thực hiện trong phân tích chức năng. Danh sách này có thể bao gồm những ý tưởng có thể được tiếp tục đánh giá và được sử dụng trong thiết kế.

3. Giai đoạn Đánh giá (Phân tích):
Trong giai đoạn này của dự án, nhóm tư vấn về GTKT, cùng với các khách hàng và / hoặc những người sử dụng làm các công việc sau:

 • Xác định các tiêu chí để được sử dụng để đánh giá.
 • Phân tích và phán xét của các ý tưởng kết quả từ giai đoạn sáng tạo. Ý tưởng tìm thấy là không thực tế hoặc không xứng đáng được loại bỏ. Những ý tưởng đại diện cho tiềm năng lớn nhất để tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị được phát triển hơn nữa. Một bản đánh giá với trọng số được áp dụng trong một số trường hợp có những tác động khác so với chi phí (chẳng hạn như tác động tiến độ, thẩm mỹ, vv).

4. Giai đoạn Phát triển:
Trong giai đoạn phát triển của nghiên cứu GTKT, nhiều ý tưởng được mở rộng vào các giải pháp khả thi. Phát triển bao gồm:

 • Mô tả các đề nghị thay đổi thiết kế.
 • Mô tả đánh giá trong những lợi thế và bất lợi của các khuyến nghị được đề xuất.
 • Chi phí so sánh và tính toán giá thành.
 • Mỗi bảng khuyến cáo được trình bày với một tường thuật ngắn gọn để so sánh các phương pháp thiết kế ban đầu để thay đổi được đề xuất.
 • Những phác họa và tính toán thiết kế, nếu phù hợp, cũng được bao gồm trong một phần của nghiên cứu này.

5. Giai đoạn Trình bày:
Giai đoạn cuối của nhóm nghiên cứu về GTKT là trình bày các khuyến nghị trong các hình thức của một báo cáo bằng văn bản. Một cuộc họp / trình bày các kết quả được thực hiện để các khách hàng và những người sử dụng, cũng như đại diện Nhóm Thiết kế thấu hiểu vì sao phải thay đổi. Các khuyến nghị, lý do, và bản tóm tắt các tác động chi phí chính được trình bày tại thời điểm đó để quyết định có thể được thực hiện như đề nghị hay không.

Ngoài những lợi ích về giá thành, một Hội thảo về GTKT còn cung cấp một cơ hội đầy giá trị cho người tham gia dự án để đến với nhau, xem xét dự án từ những quan điểm khác nhau. Do đó, quá trình nghiên cứu về GTKT tạo những lợi ích sau đây:

 • Cơ hội để khám phá tất cả các lựa chọn thay thế có thể.
 • Lực lượng tham gia dự án để giải quyết “giá trị” và “chức năng”.
 • Giúp làm rõ mục tiêu của dự án.
 • Xác định và ưu tiên các mục tiêu giá trị của khách hàng.
 • Thực hiện chấp nhận đề xuất này thành thiết kế.
 • Cung cấp thông tin phản hồi về kết quả của nghiên cứu.

C – Xây dựng
Trong giai đoạn này giá trị kỹ thuật vẫn còn có thể áp dụng thông qua việc sử dụng các đề xuất thay đổi. Nhà thầu có thể được cung cấp các qui chế ưu đãi về tỷ lệ thưởng để đề xuất các giải pháp cung cấp giá trị tốt hơn cho chủ sở hữu, và được chia sẻ những lợi ích tài chính. Rõ ràng chủ sở hữu phải xem xét đề nghị nhà thầu một cách rất cẩn thận, từ một quan điểm tổng quan về vòng đời của dự án và quan điểm trách nhiệm kéo dài sau đó. Đội ngũ đánh giá GTKT phải đồng ý với các thay đổi được đề xuất là không có bất kỳ tác động tiêu cực vào việc thiết kế tổng thể và chức năng xây dựng. Các đánh giá của tiểu ban về GTKT được xử lý tương tự như bất kỳ thứ tự thay đổi trong quá trình xây dựng, với các vấn đề như: tiến độ và ảnh hưởng năng suất được xem xét cùng với các khoản tiết kiệm chi phí tạo ra.

 

II. Kết luận

Tóm lại, Giá trị Kỹ thuật là không chỉ giúp tiết kiệm chi phí , mà còn là rất cần thiết bởi vì:

 • Các chức năng của dự án thường được cải thiện cũng như sản xuất tiết kiệm hơn, cả hai Chi phí Đầu tư ban đầu và Tổng Chi phí Vòng đời Dự án đều giảm đi rõ rệt.
 • Cung cấp một ” góc nhìn thứ hai ” từ các kiến trúc sư và kỹ sư để bảo đảm rằng tất cả các lựa chọn thay thế hợp lý đã được khám phá.
 • Chi phí dự toán và báo cáo phạm vi được kiểm tra kỹ lưỡng đảm bảo rằng không có gì đã được bỏ qua hoặc đánh giá thấp.
 • Đảm bảo rằng giá trị tốt nhất sẽ thu được trên vòng đời của dự án.

Tiềm kiếm

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
 • NHÀ MÁY STFM VIỆT NAM
 • CHỦ ĐẦU TƯ
  S.T.FOOD MARKETING CO.,LTD
 • NHÀ THẦU CHÍNH
  TRUNG HAU CONSTRUCTION CORP
 • VAI TRÒ CỦA VEV
  TƯ VẤN THIẾT KẾ
 • DIỆN TÍCH
  19 998 m2
 • NĂM
  2019
 • TRẠNG THÁI
  GIAI ĐOẠN Ý TƯỞNG
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • TRUNG TÂM DỊCH VỤ LONG HẬU
 • Chủ Đầu Tư
  LONG HAU INCORPORATE
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  KCN LONG HẬU, LONG AN
 • DIỆN TÍCH
  15 000 m2
 • Năm
  2019
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ MÁY SIKA MỞ RỘNG - GIAI ĐOẠN 2
 • Chủ Đầu Tư
  SIKA (VIET NAM), DISTRICT 1, HCMC
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  KCN VSIP BẮC NINH, ĐẠI ĐỒNG, TIÊN DU, BẮC NINH
 • DIỆN TÍCH
  22 882 m2
 • Vốn Xây Dựng
  54 TỶ VNĐ
 • Năm
  02/2017
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ XP POWER VIETNAM - GIAI ĐOẠN 2
 • Chủ Đầu Tư
  XP POWER (VIETNAM) CO., LTD
 • TỔNG THẦU
  BOUSTEAD PROJECTS (VIETNAM) CO,LTD
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • VỊ TRÍ
  KCN MỸ PHƯỚC 3, BÌNH DƯƠNG
 • DIỆN TÍCH
  13 000 m2
 • Năm
  2017
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • FGL - FASHION GARMENT - LEED PLATINUM
 • Chủ Đầu Tư
  FASHION GARMENT 2 CO.,LTD (FGL)
 • TỔNG THẦU EPC
  CONSTRUCTION INVESTMENT JSC No 5
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • DIỆN TÍCH
  42 636 m2
 • Năm
  2014
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • CANTEEN VÀ KHO DƯỢC PHẨM PYMEPHARCO
 • Chủ Đầu Tư
  CP PYPHARM COMPANY
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  TUY HÒA, PHÚ YÊN
 • Năm
  2017
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • TRUNG TÂM TRƯNG BÀY MUA BÁN & GIỚI THIỆU DƯỢC PHẨM PYMEPHARCO
 • Chủ Đầu Tư
  CP PYPHARM COMPANY
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  TUY HÒA, PHÚ YÊN
 • DIỆN TÍCH
  2 092 m2
 • Năm
  2016
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM NON BETA LACTAM PYMEPHARCO
 • Chủ Đầu Tư
  PYMEPHARCO
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  THÀNH PHỐ TUY HÒA, PHÚ YÊN
 • DIỆN TÍCH
  30 129 m2
 • Năm
  2018
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • BỆNH VIÊN ĐA KHOA QUỐC TẾ PHÚ YÊN
 • Chủ Đầu Tư
  CP PYPHARM COMPANY
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  Phú Yên
 • DIỆN TÍCH
  45 986 m2
 • Năm
  2017
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CỦA MAKINO
 • Chủ Đầu Tư
  MAKINO VIET NAM CO.,LTD
 • Nhà Thầu Thiết Kế & Thi Công
  BOUSTEAD PROJECTS (VIETNAM) CO, LTD
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn
 • Vị Trí
  KHU CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9, TP.HỒ CHÍ MINH
 • Diện Tích
  4 692 m2
 • Năm
  2017
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA DƯỢC PHẨM SOHA VIMEX (GIAI ĐOẠN 1)
 • Chủ Đầu Tư
  SOHA VIMEX JSC
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  YÊN MỸ, PHÚ YÊN
 • DIỆN TÍCH
  40 000 m2
 • Vốn Xây Dựng
  39.5 TỶ VNĐ
 • Năm
  2019
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ MÁY VẢI ZIGUI JISHENG - WANGSHENG DUNG QUẤT
 • Chủ Đầu Tư
  ZIGUI JISHENG - WANGSHENG (VIETNAM) TEXTILES CO.,LTD
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  KCN VSIP QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI
 • DIỆN TÍCH
  40 000 m2
 • Năm
  2017
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ MÁY SỢI THỰC VẬT A&E VIỆT NAM
 • Chủ Đầu Tư
  AMERICAN & EFIRD VIET NAM
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI
 • DIỆN TÍCH
  32 000 m2
 • Vốn Xây Dựng
  95 Tỷ VNĐ
 • Năm
  04/2018
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • XƯỞNG XÂY SẴN LONG HẬU
 • Chủ Đầu Tư
  LONG HAU INCORPORATE
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  CẦN GIUỘC, LONG AN
 • Năm
  2019
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI ANOVAFEED ĐỒNG NAI
 • Chủ Đầu Tư
  ANOVA CORP
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  ĐỒNG NAI
 • DIỆN TÍCH
  56 822 m2
 • Năm
  2014
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider
 • NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHỆ CAO LONG HẬU ĐÀ NẴNG (GIAI ĐOẠN I)
 • Chủ Đầu Tư
  LONG HAU INCORPORATE
 • Vai Trò Của VEV
  Tư Vấn Thiết Kế
 • Vị Trí
  KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG, TP.ĐÀ NẴNG
 • DIỆN TÍCH
  21 400 m2
 • Vốn Xây Dựng
  102.5 TỶ VNĐ
 • Năm
  05/2019
previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider