GIAO HANG NHANH WAREHOUSE – HA NOI

PROJECT TITLE:
GIAO HANG NHANH WAREHOUSE – HA NOI
LOCATION:
386 NGUYEN VAN LINH ST,HA NOI – DAI TU EP, LONG BIEN, HA NOI
OWNER: CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI-ĐÀI TƯ
VEV’S ASIGNMENT: DESIGN
CONSTRUCTION CAPITAL: 100 BILLION VND
YEAR: 11/2018