Các dự án chúng tôi tham gia

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Âu Châu

Đọc thêm

Công trình công nghiệp: Nhà máy ACTEC –Khu công nghiệp VSIP 1( Bình Dương)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Âu Châu

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Pymepharco
Vốn đầu tư: 80 tỷ VND

Đọc thêm

Công trình công nghiệp: Nhà máy thuốc tiêm WHO-GMP Pymepharco-Tuy Hòa ( Phú Yên)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Pymepharco
Vốn đầu tư: 80 tỷ VND

Thời gian: 10.2004 – 04.2005
Mô tả: Xây dựng Nhà máy. Diện tích sàn: 25.653 m2.

Đọc thêm

Công trình công nghiệp: Sanyo Dissolution Disc Factory, KCN Biên hòa 2-Đồng Nai

Thời gian: 10.2004 – 04.2005
Mô tả: Xây dựng Nhà máy. Diện tích sàn: 25.653 m2.