Lãnh đạo công ty

Chức vụ hiện tại: Giám đốc dự án

Kinh nghiệm: 18 năm

Đọc thêm

LÊ THẠNH TRỊ

Chức vụ hiện tại: Giám đốc dự án

Kinh nghiệm: 18 năm

Chức vụ hiện tại: Giám đốc kỹ thuật

Kinh nghiệm:17 năm

Đọc thêm

PHẠM HỒNG THÁI

Chức vụ hiện tại: Giám đốc kỹ thuật

Kinh nghiệm:17 năm