Nha may phu gia xay dung SIka GĐ 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sika Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh


Chi phí xây dựng: 60 tỉ VND

Khu công nghiệp VSIp Bắc NInh

Ngày khởi công: 6.6.2017

Ngày dự cialis 10mg kiến hoàn thành: 31.12.2017

Công việc của VEV: tư vấn thiết kế , xin phép xây dựng và PCCC