Nha may thuc an gia suc Anovafeed Hung Yen

Chủ đầu cialis pas cher tư: Công ty CP Anovafeed


Chi phí xây dựng: 120 tỉ VND

Ngày khởi công: 10.2016

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.8.2017

Công việc của VEV: tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu và tư vấn giám sát.