Nha may in One Champion Lee

Chủ đầu tư: Công ty TNHH One Champion Lee Vietnam

 

Ngày khởi công: 10.2016

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.5.2017

Công việc của VEV: tư vấn thiết kế