Nha may co khi chinh xac TBIV

Chủ đầu tư: T Balance Weight International Vietnam Co.,Ltd


Chi phí xây dựng: 80 tỉ VND

Ngày khởi công: 11.2015

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.5.2016

Phạm vi công việc của VEV: Thiết kế cơ sở và chi tiết