Nha may che bien thuc pham ELT

Chủ đầu tư: Công ty ELT Vietnam ( Japan)


Chi phí xây dựng: 50 tỉ VND

Ngày khởi công: 01.2015

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.8.2015