Các dự án gần đây


Dự án nâng cấp nhà máy  và xây mới văn phòng Boral Gypsum

Đọc thêm

Nha may Thach cao Boral

Dự án nâng cấp nhà máy  và xây mới văn phòng Boral Gypsum

Nhà máy OHNOSEIKO ( Khu công nghiệp Long Hậu).....

 

Đọc thêm

Ohno Seiko

Nhà máy OHNOSEIKO ( Khu công nghiệp Long Hậu).....

 

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012

Đọc thêm

Nhà máy Esquel Garment ( giai đoạn 2- VSIP 1) ( Bình Dương)

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012